TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
 
12709 | Alina
 
22:33
08-12-2020
Ñýëàìëýð, êýðäýøëýðåì!
12708 | Ðåíàä
Ïåíçà
13:35
29-11-2020
Àñàëÿìó àëåéêóì âà ðàõìàòóËËÀÕÈ, Þëäàøëàð,
12702 | Èñåìñåç/Nona...
21:29
26-09-2019
Ñàëÿì, þëäàøëàð! Òóòàøëàð áåëÿí õàíûìíàð (äåâóøêè è òåòåíüêè)! Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà èïòÿùà Àáçàðà, âîðîâàííûå öâåòû, òåì áîëåå ñîðâàííûå çà ñïèíîé õîçÿåâ, íå ïðèæèâóòñÿ â âàøåì äîìå, à ìîè - ìîãóò. Ñàó áóëûãûç!
12701 | Èñåìñåç/Nona...
23:53
23-09-2019
Ñàëәì, áàáàé! À÷óëàíäûì øóë, áèçíåñûìû áîçàñûí áèò! Åëàñàң äà, åëàìàñàң äà, ÷ә÷әêëәðåì ñèңà òүãåë. Ìèí Ìәñêәүíå ãåíә îçåëåíÿòü èòәì. Ñàó áóë! Ñèííәí áàøêà ìîíäà îðûøûðãà äà êåøå êàëìàãàí.
12700 | Àáçàð àáçû...
15:26
23-09-2019
Êåñòýòè ìàòóðûì ÷ý÷êýëýð ñèíà ñàòìûéì äèãý÷ áåð óòûðûï áèê êàòû èòåï êóç êèïêýí÷å æûëàäûì . Ôñþ , áóëüøå æûëàï áóëìàñ , êóç ÿøå êèëìè èìå . Æèçåí ïðàäàëæàåòñà !
12699 | Àáçàð àáçû...
15:23
23-09-2019
×ý÷êýëýð ñàòó÷û êûç ! Ìàòóðûì ! Èñåìåííå áåëìèì è÷ìàñà . À÷óëàíìà ÿìå !
Ìèíåì êàð÷ûê áèñðóùíûé êàìàíäèðîâêàäà èìå . Íàâðèìå àíûí óêëàóû ìèíà ñýôñèì êóðêûíû÷ òóãåë . Òàêøòû ïàêàøòû ìèí õàëàñòýê . Øòó õàùó òó è äèëàþ .
Êûñòàòè ïóñò ¹12680 , àíäà ìèíåì æèçíè ïóò è áèàãðàôè ÿçûëãàí ïàùòè àòíàùàëà äàêàíñà . Åñè èíòèðèñíûé èìå , ïàäìèãíè . Âàçìóæíû óðûñëàð ýéòêýíäýé øòóíèáóä çàìóòèì . s://www.yuldash.com/forum/img/2.gif
12698 | Èñåìñåç/Nona...
13:15
20-09-2019
ñèңà ñàòìàì äà, òåëәñәң äә
12697 | Èñåìñåç/Nona...
13:13
20-09-2019
Àáçàð àáçè (ìèңà àáçè áóëà àëìûéñûң, ñêîðåå âñåãî), õàòûíûң àðòûңíàí óêëàó áåëәí êèëìәñìå?
12696 | Àáçàð áàáà...
13:03
20-09-2019
Âýò ÷ý÷êýëýð ñàòó÷û êûçãà àáðàùàþñ èìå . Êàðàï-êàðàï òîðàì äà èìå øàêêàòàì . Àáàó áèçíýñ, àê÷à áèñïàùàäíû áîçà êåøåíå . Ïàùòè áèñïëàòíû áóøêà áóëìûé áèò èíäå óë èìå . Ñàòûï òîðãà÷ òèì áóëè . Èçâèíè ìàòóðûì , ÷ý÷êýëýðåííå àëìûéì . ×ý÷ýê êèðýê áóëñà ýíý êóíàêêà áàðãà÷ õóæàëàð êóò áîðãàí àðàäà ñûíäûðûï àëàì áèñïëàòíû . Ñïàñèáî ìàòóðûì !
12695 | Àáçàð áàáà...
12:53
20-09-2019
Èñýíìå ñåíëåì Ýëìèðà . Ìèí áèê êàòû áàëûê ÿðàòàì èìå . Áàëûê èò áóëûï ñàíàëàìû óë ? Àëìà ÿðàòàì ÿðàòóûí êýíèøíå , ÷óðò ïàáèðè òàìàê òóéìûé . Ìàêñèìóì 1-2 ñýãýò àëìà àøàï òîðàëàì òîðóûí ñèíåí áåëýí èìå , íó êóïêý êèòñý àøêàçàíû ñûðòêà ÿáûøà . Òàê ûøòû óðûñëàð ýéòêýíäýé ìóæåø íà ìèíý 1-2 ñýãýòêý ïàëàæèòñå . Ðýõýòëýíåï àëìà êûòûðäàòûï óòûðûðáûç èêýó áåðãý èìå. )))
  

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >

| | | | | | | | | LEARN ENGLISH