TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Ðîçà
Ðîçà
Ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ, èíòåðåñíàÿ æåíùèíà, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ëþáëþ äåòåé è æèâîòíûõ, à òàê æå óõàæèâàþ çà ñâîèìè öâåòàìè, â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàþñü ñàìîðàçâèòèåì.

Õî÷ó âñòðåòèòü ñîñòîÿâøåãîñÿ â æèçíè äîñòîéíîãî ìóæ÷èíó ñ êîòîðûì ìîæíî èäòè ïî æèçíè. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

53

162

.Åêàòåðèíáóðã

E-mail .

/
:
30.03.2017
80040

  | :
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH