TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Ðóìèÿ
Ðóìèÿ
Îáàÿòåëüíàÿ, äîáðàÿ, çàáîòëèâàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ è ëþáÿùàÿ

Âåðîèñïîâåäàíèå Èñëàì. Èùó äîáðîãî, çàáîòëèâîãî è óëûá÷èâîãî ìóæ÷èíó.

63

160

.

.Óëüÿíîâñê

E-mail .

/
:
19.12.2019
83008

  | :
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH