TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Ðóçèëÿ
Ðóçèëÿ
Ìîëîäàÿ , èíòåðåñíàÿ (âî âñåõ ñìûñëàõ)))Æèâó è íàñëàæäàþñü ❤🙏Ñàìîäîñòàòî÷íàÿ🙏❤

Òû ðàññâåòå ñèë , â ìåðó ñïîêîéíûé,ñàìîäîñòàòî÷íûé, äóõîâíî-áîãàòûé, ñ þìîðîì, èíòåðåñíûé 🙏òîëüêî äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé

53

164

.

.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

E-mail .

/
:
12.04.2023
83961

  | :
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH