TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Ýëüìèðà
Ýëüìèðà
Äîáðàÿ, ÷åñòíàÿ, ðîìàíòè÷íàÿ

Ìóæ÷èíó äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè. Öåíþ â ÷åëîâåêå ÷åñòíîñòü, âåðíîñòü, èñêðåííîñòü è äîáðîòó.

40

175

. ,

.Óôà

E-mail .

/
:
29.08.2023
84023

  | :
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH